موضوعات = هیدروژئولوژی
ارزیابی مقایسه‏ ای مدل‌های Sacramento، SMAR و SimHyd در شبیه‌سازی رواناب روزانه بلندمدت

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 279-297

10.22098/mmws.2022.11794.1171

فاطمه سادات رضوانی؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی؛ لاله رضایی قلعه؛ بهناز یازرلو