موضوعات = بیابان زدایی
مدل سازی تأثیر کاربری اراضی بر سختی سله های فیزیکی در جنوب شرقی اهواز

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 286-296

10.22098/mmws.2022.11838.1174

بنفشه یثربی؛ حیدر غفاری گوشه؛ حمیدرضا عباسی؛ کورش بهنام فر