کلیدواژه‌ها = مدل‌های گزارش ششم تغییر اقلیم
ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب شهری بر اساس مدل‌های CMIP6 (مطالعه موردی: منطقة 10 شهرداری تهران)

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 269-285

10.22098/mmws.2022.11849.1176

محمد رضا حسنی؛ محمد حسین نیک سخن؛ مجتبی اردستانی؛ سید فرید موسوی جنبه سرایی