کلیدواژه‌ها = گیاه دارویی
بررسی تأثیر بافت های مختلف خاک بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس گیاه دارویی به‌‌لیمو (Lippia citriodora)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 14-25

10.22098/mmws.2022.10991.1095

محمد علی حکیم زاده اردکانی؛ مینا حق جو؛ غلام حسین مرادی.؛ مطهره اسفندیاری