نویسنده = ماریو دیکارو
ارزیابی روابط بین پارامترهای هواشناسی و تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از رگرسیون و خوشه‏بندی سلسله مراتبی (مطالعه موردی: کستلوترانو ایتالیا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

10.22098/mmws.2023.12941.1289

وفا محمودی نژاد؛ افشین هنربخش؛ خدایار عبدالهی؛ ماریو دیکارو