نویسنده = زهرا حجازی زاده
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بارش‌های سیل آسا در استان تهران

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 87-105

10.22098/mmws.2022.9958.1075

زهرا حجازی زاده؛ مهری اکبری؛ فرزانه ساسانپور؛ علیرضا حسینی؛ نیلوفر محمدی