نویسنده = شبنم جلیلیان
معرفی گونه‌‌های گیاهی مناسب مهار فرسایش شیاری

دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 60-74

10.22098/mmws.2021.9231.1028

شادی جلیلیان؛ سید پدرام نی نیوا؛ شبنم جلیلیان