نویسنده = مهین حنیفه پور
تغییرات زمانی خشکسالی هواشناسی - هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: استان گیلان)

دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-13

10.22098/mmws.2021.1215

محمد جان بزرگی؛ مهین حنیفه پور؛ حسن خسروی