اعضای هیات تحریریه

جانشین سردبیر

دکتر رئوف مصطفی زاده

علوم و مهندسی آبخیزداری دانشیار/ گروه مرتع و آبخیزداری، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=1189
raoofmostafazadehuma.ac.ir
0000-0002-0401-0260

h-index: 13