دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-75 

پژوهشی

ارزیابی منابع آب سطحی قابل دسترس در حوضۀ مرزی قره‌تیکان با استفاده از محصولات ماهواره‌ای و GIS

صفحه 1-13

10.22098/mmws.2021.9107.1040

سید کمال قریشی قره تیکان؛ سعید قره چلو؛ عماد محجوبی؛ سعید گلیان؛ حسین صالحی


تحلیل جریان ماهانۀ رودخانة سفیدرود با استفاده از تئوری آشوب

صفحه 27-41

10.22098/mmws.2021.9431.1043

حسین رضایی؛ پریسا قره باغی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


ارزیابی تغییر اقلیم و اثرات آن بر عملکرد گوجه فرنگی در دشت ابهر

صفحه 63-75

10.22098/mmws.2022.9429.1041

عظیم شیردلی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ پریسا فخیمی؛ سکینه خانی تملیه؛ رسول میرعباسی نجف آبادی