دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 1-105 
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بارش‌های سیل آسا در استان تهران

صفحه 87-105

10.22098/mmws.2022.9958.1075

زهرا حجازی زاده؛ مهری اکبری؛ فرزانه ساسانپور؛ علیرضا حسینی؛ نیلوفر محمدی