نویسنده = مریم سادات جعفر زاده
کاربرد روش‌های زمین آمار در تعیین منحنی‌های عمق – مدت - مساحت بارندگی (استان لرستان)

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 17-26

10.22098/mmws.2022.9843.1067

ایرج ویس کرمی؛ کیانفر پیامنی؛ مریم سادات جعفر زاده