کلیدواژه‌ها = بارش
ﺗﺄثیر الگوهای پیوند از دور بر بارش‌های ماهانه ایستگاه‌های شهر خرم‌آباد و کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22098/mmws.2022.11702.1159

حمید میرهاشمی؛ زیبا حسنوند


کاربرد روش‌های زمین آمار در تعیین منحنی‌های عمق – مدت - مساحت بارندگی (استان لرستان)

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 17-26

10.22098/mmws.2022.9843.1067

ایرج ویس کرمی؛ کیانفر پیامنی؛ مریم سادات جعفر زاده