دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

پژوهشی

تأثیر قیمت آب تحت سناریوهای مختلف تخصیص بر بهر ه‌وری اقتصادی الگوی کشت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.22098/mmws.2022.11764.1166

مجید خزایی؛ ایمان صالح؛ محمدرضا چاکرالحسینی؛ محسن فرزین