نویسنده = سعید صمدیان فرد
شبیه‌سازی توزیع رطوبت در انواع بافت خاک تحت منبع نقطه‌ای با استفاده از روش تحلیل گشتاور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

10.22098/mmws.2023.13615.1354

علی نوری؛ علی اشرف صدرالدینی؛ سعید صمدیان فرد؛ فاطمه میکائیلی


مقایسه توانایی توابع درونیابی اسپیلاین و بزیر در مدلسازی تبخیر-تعرق مرجع با استفاده از دادههای تصاویر ماهوارهای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1403

10.22098/mmws.2024.14618.1419

پرستو امیرذهنی؛ سعید صمدیان فرد؛ امیرحسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی