اثر کاربرد دو ترازی صفحات ژئوکمپوزیت بر ویژگی‌های شیمیایی و بیوشیمیایی خاک در شرایط استفاده از فاضلاب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

2 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه شهرکرد

4 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در پژوهش حاضر تغییرات ویژگی‌های شیمیایی شامل: pH، هدایت الکتریکی، مجموع کلسیم و منیزیم، کربنات و بی‌کربنات و نیترات و ویژگی بیوشیمیایی کلیفرم مدفوعی خاک تحت تأثیر استفاده از پساب دانشگاه شهرکرد با استفاده از سیستم آبیاری زیرسطحی همراه با صفحات ژئوکمپوزیت مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام پژوهش از صفحات ژئوکمپوزیت به‌عنوان لایه آبده و لایه زهکش استفاده شد. تیمارهای پژوهش شامل دو فاصله 70 و 35 سانتی‌متر بین لایه آبده و لایه زهکش بود. در هر دو تیمار، لایه آبده به فاصله 40 سانتی‌متری از سطح خاک در زمین قرار گرفت. تزریق پساب به داخل خاک طی 12 نوبت و با تناوب هفتگی انجام شد. در ابتدا و انتهای دوره مطالعه از دو عمق 40-0 و 80-40 سانتی‌متری خاک نمونه‌برداری و میزان pH، هدایت الکتریکی، مجموع کلسیم و منیزیم، کربنات و بی‌کربنات، نیترات و کلیفرم مدفوعی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که تغییرات تمامی پارامترها در طول دوره در خاک معنی دار نبود. البته نتایج نشان از افزایش هدایت الکتریکی، کربنات و بی‌کربنات، کلی‌فرم کل و کلی‌فرم مدفوعی در خاک در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره داشت. میزان pH خاک در تیمارهای D70 و D35 به‌طور میانگین به‌ترتیب 29/2 و 32/2 درصد نسبت به ابتدای دوره کاهش یافت. مجموع کلسیم و منیزیم خاک نیز در تیمارهای D70 و D35 به‌طور میانگین 66/6 و 48/8 درصد نسبت به ابتدای دوره کاهش یافت ولی همانطور که اشاره شد، این تفاوت معنا‌‌دار نبود. در مجموع کاربرد صفحات ژئوکمپوزیت برای تصفیه زمینی در طی دوره آزمایش تأثیر منفی بر روی ویژگی‌های شیمیایی و بیوشیمیایی خاک نداشت و با کنترل و پایش سایر پارامترها، این روش، بدون نگرانی از آلودگی خاک می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402
  • تاریخ دریافت: 04 آبان 1402
  • تاریخ بازنگری: 13 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش: 14 آذر 1402