کلیدواژه‌ها = SPI
بررسی ارتباط میان خشکسالی کشاورزی و هواشناسی در شمال غرب ایران با استفاده از شبکه عصبی MLP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22098/mmws.2023.11847.1175

نیلوفر واحدی؛ علیرضا مشایخی؛ باقر قرمز چشمه


تغییرات زمانی خشکسالی هواشناسی - هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: استان گیلان)

دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-13

10.22098/mmws.2021.1215

محمد جان بزرگی؛ مهین حنیفه پور؛ حسن خسروی