دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. ارزیابی اثر فرسایش خاک بر عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل SWAT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22098/mmws.2021.9267.1029

حیدر غفاری؛ منوچهر گرجی


2. بهینه‌سازی مصرف آب در مرکبات با استفاده از تکنیک کپسول‌ رسی متخلخل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

10.22098/mmws.2021.9140.1024

حجت قربانی واقعی؛ حسینعلی بهرامی


3. تعارض بین گروداران کلیدی منابع ‌طبیعی در شهرستان‌های اردبیل و گرمی (استان اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22098/mmws.2021.9159.1025

محسن ملکی؛ عباداله رضایی؛ معصومه سادات حسینی نسب


4. پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی منطقة لنجانات اصفهان با استفاده از مدل وزن شواهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1400

10.22098/mmws.2021.9197.1026

حسن ترابی پوده؛ حجت الله یونسی؛ حسین یوسفی؛ آزاده ارشیا؛ یزدان یاراحمدی