درباره نشریه

آب و خاک از مهم‌ترین منابع و زیربنای توسعه پایدار هستند و مدیریت موفق این منابع نیازمند انتخاب رویکردی جامع با لحاظ روابط متقابل اجزای سیستم در حوضه آبخیز است. در این زمینه، مدل‌سازی و تحلیل رفتاری مؤلفه‌های مختلف آب و خاک نقش مهمی در مدیریت و حفاظت مؤثر از منابع طبیعی و نیز انسانی ایفا می‌کند. از طرفی، منابع آب و خاک حلقه‌های ارتباطی بین محیط زیست، انسان و سایر موجودات زنده هستند. هم‌چنین، مدیریت جامع و یکپارچه اکوسیستم‌های مختلف خشکی و آبی نیازمند تلفیق منابع چندگانه وسیع است که چارچوبی را برای مدیریت سازگار منابع طبیعی فراهم می­ نماید. با شبیه‌سازی صحیح الگوها و تعاملات چندجانبه عوامل مؤثر بر منابع آب و خاک امکان دستیابی به حکمرانی خوب و نیز برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری نظام‌مند فراهم می‌شود. به‌منظور دستیابی به تصمیم­ گیری مناسب و اتخاذ بهترین اقدامات مدیریتی در مدیریت منابع طبیعی، فرآیند مدل‌سازی به یک رویکرد سیستماتیک بین‌المللی تبدیل شده است. مدل‌سازی و مدیریت منابع آب و خاک دانشی بین رشته‌ای و تخصصی است که در برگیرنده ابعاد مختلف به‌صورت هم‌زمان است. تحقیقات در زمینه مدل‌سازی، شبیه‌سازی، طراحی نرم‌افزار، حفاظت منابع و ارائه راه‌حل‌های مدیریتی هوشمند از موضوعات مقالاتی است که در این نشریه در اولویت چاپ قرار می‌گیرند.

محورهای تخصصی نشریه علمی مدل‌سازی و مدیریت آب و خاک:

 1. مدل‌سازی آب و خاک
 2. ارزیابی پروژه‌های آب و خاک
 3. مطالعات اقتصادی-اجتماعی آب و خاک
 4. مطالعات اکولوژیک و ارتباط آب، خاک، گیاه و انسان
 5. تاثیر وقایع حدی سیل و خشکسالی بر منابع آب و خاک
 6. مدیریت منابع آب و خاک در مناطق خشک و نیمه‌خشک
 7. کاربرد سامانه‌های آبیاری و زهکشی در مدیریت آب و خاک
 8. تغییر کاربری اراضی و اثرات آن بر فرآیندهای هیدرولوژیکی
 9. مدل‌سازی و پیش‌بینی اثرات محیطی و اقتصادی اجتماعی سیلاب
 10. حفاظت، احیاء و بهره‌برداری متناسب با توان و ظرفیت اکوسیستم‌ها
 11. تحلیل ابعاد مختلف اکولوژی سرزمین با تأکید بر منابع آب و خاک
 12. تبیین نقش و مشارکت بهره‌برداران منابع آب و خاک در چارچوب مدیریت جامع
 13. تجزیه- تحلیل، تدوین و ارائه راه‌کارهای اجرایی در مدیریت آب و خاک
 14. رویکردها و روش‌های نوین در ارزیابی، مدل‌سازی، تلفیق، تصمیم‌گیری و مدیریت جامع آب و خاک
 15. مدل سازی هیدرودینامیکی و هیدرولیکی
 16. اثرات محیط زیستی آلودگی منابع آب و خاک
 17. ارزیابی سلامت، پایداری و حکمرانی آبخیز
 18. اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب و خاک
 19. فرآیندهای اقلیمی و ژئومورفولوژیکی مرتبط با آب و خاک