داوران

نشریه مدل سازی و مدیریت آب و خاک پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی مفتخر است که اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور در داوری مقالات پژوهشی با این نشریه همکاری می‌نمایند. هیئت تحریریه نشریه مدل سازی و مدیریت آب و خاک از زحمات همه داوران گرامی برای ارزیابی علمی مقاله‌های ارسال‌شده به این نشریه، کمال تشکر  و قدردانی را دارد و  مقالات ارسالی توسط داوران محترم به این نشریه را در اولویت نوبت چاپ قرار خواهد داد.

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
نیلوفر Ashktorab مدیریت و برنامه­ ریزی منابع آب گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
هدیه احمدپری آبیاری و زهکشی، مهندسی محیط زیست دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
محمود آذری مهندسی مرتع و آبخیزداری استادیار/گروه مرنع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی آسیایی آب و هواشناسی دانشجوی دکتری/دانشگاه تهران
اسماعیل اسدی مهندسی منابع آب استادیار/گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
اباذر اسمعلی عوری مهندسی مرتع و آبخیزداری گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده‌ی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
مهری اکبری آب و هواشناسی دانشیار گروه آب و هواشناسی دانشگاه خوارزمی
مجتبی اکرم آبیاری و زهکشی مهندس، محقق و کارشناس خبره و بازنشسته
سمیه ایمانی امیرآباد مهندسی محیط زیست گروه مهندسی محیط زیست-منابع آب، دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
کمال امیدوار آب و هواشناسی استاد گروه جغرافیا دانشگاه یزد
ثمین انصاری مهندسی منابع آب پژوهشگر موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
حسین بانژاد آبیاری و زهکشی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
ام‌البنین بذرافشان مهندسی آبخیزداری دانشیار/ مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان
مرتضی بهزادفر مهندسی آبخیزداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان شمالی
شهلا پایمزد مهندسی منابع آب استادیار/گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک
صدیقه پرون اقتصاد کشاورزی مربی/گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور بندرعباس، بستک و بندرلنگه
سمانه پورمحمدی کارشناس ارشد پژوهشی
حسان تقی زاده دکتری آب و هواشناسی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
عاطفه جعفرپور دانشگاه تربیت مدرس
مریم جعفرزاده دانشگاه لرستان
محمد جلینی آبیاری و زهکشی دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکـز تحقیقـات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
منصور جهان تیغ بیابان زدایی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
آرزو جهانشیر آب و هواشناسی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا، گروه فیزیک و مهندسی فیزیک
رقیه جهدی جنگل داری و اقتصاد جنگل استادیار گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
جواد چزگی مهندسی آبخیزداری دانشگاه بیرجند
بهرام چوبین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
خدیجه حاجی مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
مهسا حسنپور کاشانی مهندسی منابع آب، هیدروانفورماتیک استادیار/گروه مهندسی آب، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
نبی اله حسینی شهپریان سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامهریزی روستایی، دانشگاه تبریز
بهزاد حصاری علوم و مهندسی آب استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
علی حقی زاده مهندسی آبخیزداری گروه آموزشی مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه لرستان
رسول دانشفراز سازه های آبی استاد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه
علی اکبر داودی راد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
مسعود داوری فیزیک خاک گروه خاکشناسی دانشگاه کردستان
علی اکبر دماوندی بیابان زدایی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،موسسه آموزش و ترویج کشاورزی-گروه منابع طبیعی
حسین دهقانی سائیج آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
محمد ذاکرمشفق هیدروانفورماتیک استادیار دانشکده مهندسی عمران، گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول.
محسن ذبیحی مهندسی آبخیزداری شرکت آب منطقه ای گلستان
بهزاد رایگانی مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست استان البرز
الهام رفیعی ساردوئی مهندسی آبخیزداری استادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه جیرفت
جواد رمضانی مقدم آبیاری و زهکشی استادیار/گروه مهندسی آب، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
کوهزاد رئیس پور آب و هواشناسی دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا
مجید رئوف آبیاری و زهکشی دانشیار/گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالرسول زارعی بیابان زدایی دانشگاه فسا
میثم سالاری جزی مدیریت و برنامه­ ریزی منابع آب گروه مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
میلاد سلطانی مهندسی آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سید مسعود سلیمان پور مهندسی آبخیزداری بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
مسلم سواری مهندسی مرتع و آبخیزداری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مجتبی سوختانلو علوم و مهندسی آب، مدیریت و برنامه­ ریزی منابع آب گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
صمد شادفر ژئومورفولوژی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
محمد علی شاهرخ نیا آبیاری و زهکشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
عطااله شیرزادی مهندسی آبخیزداری گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان
احسان شریفی آب و هواشناسی مرکز تحقیقات علوم زمین‌ آلمان
ایمان صالح مهندسی آبخیزداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یاسوج
رضا صفایی راد آب و هواشناسی دانش آموخته دیرین اقلیم شناسی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
مهتاب صفری شاد مهندسی آبخیزداری دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سید جواد طباطبائی یزدی انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
جواد ظهیری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
فریبرز عباسی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
معصومه عباسی علوم و مهندسی مرتع دانشگاه محقق اردبیلی
اصغر عزیزیان علوم و مهندسی آب گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی
ابراهیم عسگری فرسایش و حفاظت خاک دانشگاه یزد
ندا علی احمدی دانشجوی دکترا اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم زیستی و کشاورزی پایدار دانشگاه سیستان و بلوچستان
حمزه علیزاده علوم و مهندسی آب گروه مهندسی آب و خاک دانشگاه ایلام
توحید علیقلی نیا آبیاری و زهکشی کارشناس منطقه ای پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس تهران - فارغ التحصیل دکترای دانشگاه گرگان
غلامرضا عندلیب مهندسی منابع آب گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
صدیقه غفاری مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تهران
ابوالحسن فتح آبادی مهندسی آبخیزداری گروه منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
مرضیه قدسی ژئومورفولوژی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
محمد علی قربانی مهندسی منابع آب استاد/مهندسی آب - دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز
سودابه قره محمودلی فرسایش و حفاظت خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محبوبه کیانی هرچگانی مهندسی آبخیزداری دانشگاه یزد
مهین کله هوئی مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
محمد کمانگر آب و هواشناسی دانشگاه زنجان
مسعود گودرزی آب و هواشناسی عضو هیات علمی گروه خشکسالی و تغییراقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
حجت میان آبادی مدیریت و برنامه­ ریزی منابع آب گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا متولی مهندسی آبخیزداری دانش آموخته دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
داوود مختاری دانشگاه تبریز
محمد حسین مختاری مهندسی آبخیزداری دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
علی مختاران مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مهدی مردیان پژوهشگر آب، خاک و محیط زیست، دانش آموخته دکتری آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی مرشدی فیزیک خاک استادیارپژوهش،بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی،سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی،شهرکرد،ایران
رئوف مصطفی‌زاده مهندسی آبخیزداری دانشیار/گروه منابع طبیعی، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
هادی معماریان خلیل آباد دانشگاه بیرجند
محسن ملکی گروه منابع طبیعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
لیلا ملکانی هیات علمی دانشکده فنی مهندسی مرند مهندسی آب
سونیا مهری مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
سید علی اکبر موسوی فیزیک خاک بخش علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
محمد حسن نادری علوم و مهندسی آب، مهندسی رودخانه دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب و پژوهشگر مدل‌سازی اکوهیدرولیکی زیستگاه ماهیان رودخانه، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم
سید سعید نبوی مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تهران
علی نصیری مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
حبیب نظرنژاد دانشگاه ارومیه
محمد رضا نیک پور سازه های آبی گروه مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی
سعید نگهبان ژئومورفولوژی استادیار دانشگاه شیراز
حمزه نور مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
رضا نوروزی سازه های آبی دانش آموخته دکترای تخصصی سازه های آبی- دانشگاه تبریز
محمدعلی هادیان امری مهندسی آبخیزداری استادیار/مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
رسول همتی آب و هواشناسی معاون هواشناسی استان اردبیل
محسن یوسفی مهندسی آبخیزداری کارشناس ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
خلیل ولیزاده کامران سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی University of Tabriz
حجت الله یونسی سازه های آبی استادیار/گروه مهندسی آب دانشگاه لرستان