داوران

توجه :

نشریه مدل سازی و مدیریت آب و خاک پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی مفتخر است که اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور در داوری مقالات پژوهشی با این نشریه همکاری می‌نمایند. هیئت تحریریه نشریه مدل سازی و مدیریت آب و خاک از زحمات همه داوران گرامی برای ارزیابی علمی مقاله‌های ارسال‌شده به این نشریه، کمال تشکر  و قدردانی را دارد و  مقالات ارسالی توسط داوران محترم به این نشریه را در اولویت نوبت چاپ قرار خواهد داد.

 

لیست داوران :

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
لیلا ابراهیمی ژئومورفولوژی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی استادیار دانشگاه آزاد چالوس گروه جغرافیا
مهدیه ابراهیمی علوم و مهندسی مرتع، مهندسی مرتعداری دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه زابل
زهرا احمدی اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
هدیه احمدپری آبیاری و زهکشی، مهندسی محیط زیست دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
محمود آذری مهندسی مرتع و آبخیزداری استادیار/گروه مرنع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی آسیایی آب و هواشناسی دانشجوی دکتری/دانشگاه تهران
اسماعیل اسدی مهندسی منابع آب استادیار/گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
صفورا اسدی فیزیک خاک دانشگاه گیلان
فریبا اسفندیاری درآباد ژئومورفولوژی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق ادربیلی
اباذر اسمعلی عوری مهندسی مرتع و آبخیزداری گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده‌ی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
نیلوفر اشک تراب مدیریت و برنامه­ ریزی منابع آب گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
هادی اعتدالی آبیاری و زهکشی دانشگاه بین المللی امام خمینی
نیر آقابیگی مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه ارومیه
نرجس اکاتی مهندسی محیط زیست گروه محیط زیست دانشگاه زابل
الهه اکبری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دکتری سنجش از دور، دانشگاه حکیم سبزواری
مهری اکبری آب و هواشناسی دانشیار گروه آب و هواشناسی دانشگاه خوارزمی
مجتبی اکرم آبیاری و زهکشی مهندس، محقق و کارشناس خبره و بازنشسته
سمیه ایمانی امیرآباد مهندسی محیط زیست گروه مهندسی محیط زیست-منابع آب، دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
کمال امیدوار آب و هواشناسی استاد گروه جغرافیا دانشگاه یزد
محمد بهزاد امیری آبیاری و زهکشی مجتمع آموزش عالی گناباد
ثمین انصاری مهندسی منابع آب پژوهشگر موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
محمد تقی آوند مهندسی آبخیزداری، مهندسی مرتع و آبخیزداری دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس. تهران. ایران
لیلا بابایی مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز دانشگاه ارومیه
محبوب بابایی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دکتری برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی
حسین بانژاد آبیاری و زهکشی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
بهرام بختیاری آب و هواشناسی دانشیار بخش مهندسی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان
ام‌البنین بذرافشان مهندسی آبخیزداری دانشیار/ مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان
مهدی بشیری مهندسی مرتع و آبخیزداری
مرتضی بهزادفر مهندسی آبخیزداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان شمالی
شهلا پایمزد مهندسی منابع آب استادیار/گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک
لاله پرویز علوم و مهندسی آب گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
صدیقه پرون اقتصاد کشاورزی مربی/گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور بندرعباس، بستک و بندرلنگه
سمانه پورمحمدی کارشناس ارشد پژوهشی
سیدمحمد تاج بخش ژئومورفولوژی، مهندسی آبخیزداری دانشگاه بیرجند
احسان تقی‌زاده آب و هواشناسی دکتری هواشناسی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران سازمان هواشناسی کشور
عبدالرسول تلوری علوم و مهندسی آب، مهندسی منابع آب پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و همچنین دانشگاه ازادواحد تهران شمال
عاطفه جعفرپور فرسایش و حفاظت خاک دانشگاه تربیت مدرس
مریم جعفرزاده دانشگاه لرستان
محمد جلینی آبیاری و زهکشی دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکـز تحقیقـات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
جواد جمال آبادی دکتری ژئومورفولوژی - دانشگاه حکیم سبزواری
اسفندیار جهانتاب علوم و مهندسی مرتع، مهندسی مرتعداری گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه فسا
منصور جهان تیغ بیابان زدایی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
آرزو جهانشیر آب و هواشناسی مدیر گروه فیزیک و علوم مهندسی، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، ایران
رقیه جهدی جنگل داری و اقتصاد جنگل استادیار گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
جواد چزگی مهندسی آبخیزداری دانشگاه بیرجند
بهرام چوبین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
خدیجه حاجی مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
سمیه حجابی علوم و مهندسی آب استادیار دانشگاه ارومیه
زینب حزباوی مهندسی آبخیزداری استادیار/گروه مرتع و آبخیزداری، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا حسینی دکتری مخاطرات آب و هوایی، گروه آب و هواشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مهسا حسنپور کاشانی مهندسی منابع آب، هیدروانفورماتیک استادیار/گروه مهندسی آب، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
نسرین حسن زاده مهندسی محیط زیست عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه ملایر
نبی اله حسینی شهپریان سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامهریزی روستایی، دانشگاه تبریز
بهزاد حصاری علوم و مهندسی آب استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
علی حقی زاده مهندسی آبخیزداری گروه آموزشی مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه لرستان
ذبیح الله خانی تملیه مهندسی منابع آب فارغ تحصیل دکترای مهندسی منابع آب دانشگاه ارومیه
حسین خیرفام مهندسی آبخیزداری استادیار/گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ایران
بیژن خلیلی مقدم فیزیک خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
فرید دادجو مهندسی مرتعداری گروه منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
رسول دانشفراز سازه های آبی استاد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه
علی اکبر داودی راد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
مسعود داوری فیزیک خاک گروه خاکشناسی دانشگاه کردستان
علی اکبر دماوندی بیابان زدایی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،موسسه آموزش و ترویج کشاورزی-گروه منابع طبیعی
حسین دهقانی سائیج آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
محمدعلی ذاکری مهندسی آبخیزداری فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس
محمد ذاکرمشفق هیدروانفورماتیک استادیار دانشکده مهندسی عمران، گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول.
محسن ذبیحی مهندسی آبخیزداری شرکت آب منطقه ای گلستان
مصطفی ذبیحی سیلابی مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم رایگانی استادیار، باستان شناسی، دانشگاه نیشابور
بهزاد رایگانی مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست استان البرز
الهام رفیعی ساردوئی مهندسی آبخیزداری استادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه جیرفت
جواد رمضانی مقدم آبیاری و زهکشی استادیار/گروه مهندسی آب، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
ایمان روستا سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی استادیار، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی دانشگاه یزد
غلامرضا روشن دانشیار اقلیم شناسی، دانشگاه گلستان
کوهزاد رئیس پور آب و هواشناسی دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا
مجید رئوف آبیاری و زهکشی دانشیار/گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالرسول زارعی بیابان زدایی دانشگاه فسا
اصغر زارع چاهوکی دکتری آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد، ایران
میثم سالاری جزی مدیریت و برنامه­ ریزی منابع آب گروه مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سالومه سپهری صادقیان آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج
میلاد سلطانی مهندسی آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سید مسعود سلیمان پور مهندسی آبخیزداری بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
مسلم سواری مهندسی مرتع و آبخیزداری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مجتبی سوختانلو علوم و مهندسی آب، مدیریت و برنامه­ ریزی منابع آب گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
صمد شادفر ژئومورفولوژی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
محمد علی شاهرخ نیا آبیاری و زهکشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
صیاد شیخ مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
بابک شیخ بیکلو اسلام دکترای باستان‌شناسی، گروه تاریخ و باستان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
عظیم شیردلی آبیاری و زهکشی دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
عطااله شیرزادی مهندسی آبخیزداری گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان
احسان شریفی آب و هواشناسی مرکز تحقیقات علوم زمین‌ آلمان
زهرا شیرمحمدی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین شمخانی فیزیک خاک دانشجوی دکتری تخصصی فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه زنجان
هادی شوکتی آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه تهران
محمد حسین صیادی مهندسی محیط زیست دانشگاه بیرجند
ایمان صالح مهندسی آبخیزداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یاسوج
امین صالح پورجم مهندسی مرتع و آبخیزداری عضو هیات علمی گروه مدیریت حوزه های آبخیز، پژوهشکدة حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
رضا صفایی راد آب و هواشناسی FNRS researcher, Department of Geology, University of Liège, Belgium
مهتاب صفری شاد مهندسی آبخیزداری دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سعید صمدیان فرد دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
کمال طاهری هیدروژئولوژی رییس تحقیقات آب زیرزمینی آب شرکت منطقه ای کرمانشاه
سید جواد طباطبائی یزدی انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
جواد ظهیری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
فریبرز عباسی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
معصومه عباسی علوم و مهندسی مرتع دانشگاه محقق اردبیلی
اصغر عزیزیان علوم و مهندسی آب گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی
جوانشیر عزیزی مبصر آبیاری و زهکشی، علوم و مهندسی آب گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی، ایران
ابراهیم عسگری فرسایش و حفاظت خاک دانشگاه یزد
ندا علی احمدی دانشجوی دکترا اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم زیستی و کشاورزی پایدار دانشگاه سیستان و بلوچستان
زهره علی اکبری مهندسی محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
احمد علیزاده آب و هواشناسی دانشجوی دکتری آب وهواشناسی کشاورزی، گروه پژوهشی علوم محیطی انگور، پژوهشکده انگور و کشمش، دانشگاه ملایر
حمزه علیزاده علوم و مهندسی آب گروه مهندسی آب و خاک دانشگاه ایلام
توحید علیقلی نیا آبیاری و زهکشی کارشناس منطقه ای پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس تهران - فارغ التحصیل دکترای دانشگاه گرگان
غلامرضا عندلیب مهندسی منابع آب گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
حیدر غفاری فرسایش و حفاظت خاک گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
صدیقه غفاری مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تهران
ابوالحسن فتح آبادی مهندسی آبخیزداری گروه منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
سلیم فرزانه هواشناسی کشاورزی گروه مهندسی ژنتیک گیاهی دانشگاه محقق اردبیلی
محمد فشائی هواشناسی کشاورزی علوم و مهندسی آب، کشاورزی، فردوسی، مشهد، ایران
ائلناز قابل نظام مهندسی آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی
مرضیه قدسی ژئومورفولوژی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
علی قدمی فیروزآبادی آبیاری و زهکشی، اقتصاد کشاورزی دانشیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران.
محمد علی قربانی مهندسی منابع آب استاد/مهندسی آب - دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز
حجت قربانی واقعی گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، استان گلستان
سودابه قره محمودلی فرسایش و حفاظت خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مرتضی قیصوری مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تهران
محمد حسین قویمی پناه مهندسی آبخیزداری دانشجوی دانشگاه تهران
محبوبه کیانی هرچگانی مهندسی آبخیزداری دانشگاه یزد
زینب کریمی مهندسی آبخیزداری پژوهشگر پسادکتری دانشگاه یزد
مهین کله هوئی مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
محمد کمانگر آب و هواشناسی دانشگاه زنجان
مایسا گرگانی مهندسی محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین گرگینی شبانکاره هواشناسی کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مسعود گودرزی آب و هواشناسی عضو هیات علمی گروه خشکسالی و تغییراقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
جعفر مامی زاده جعفر مامی زاده، گروه سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
حجت میان آبادی مدیریت و برنامه­ ریزی منابع آب گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس
الهام مبارک حسن آب و هواشناسی استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علیرضا متولی مهندسی آبخیزداری دانش آموخته دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا محبوب فر دانش آموخته دکتری جغرافیا، دانشگاه اصفهان
شاهین محمدی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه شهید چمران اهواز
مریم محمدرضایی مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مرتع و آبخیزداری، مهندسی آبخیزداری، حفاظت آب و خاک.
علی‌اکبر محمدی‌فر مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری دانشگاه هرمزگان و نماینده دانشجویی انجمن آبخیزداری
مهدی محمدی قلعه‌نی استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه اراک، اراک
حسن محمودزاده سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
داوود مختاری دانشگاه تبریز
محمد حسین مختاری مهندسی آبخیزداری دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
علی مختاران مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمدامین مداح مهندسی منابع آب گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
فهیمه میرچولی مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
مهدی مردیان پژوهشگر آب، خاک و محیط زیست، دانش آموخته دکتری آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
شهناز میرزایی گروه آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
احسان میرزانیا علوم و مهندسی آب گروه علوم و مهندسی آب،دانشکده کشاورزی،دانشگاه تبریز،ایران
علی مرشدی فیزیک خاک استادیارپژوهش،بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی،سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی،شهرکرد،ایران
رسول میرعباسی نجف آبادی هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد
سید حسن میرهاشمی دانش آموخته دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه زابل
محسن مصطفی جنگل داری و اقتصاد جنگل سازمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان مازندران
رئوف مصطفی‌زاده مهندسی آبخیزداری دانشیار/گروه منابع طبیعی، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
محمد معتمدی راد ژئومورفولوژی استادیار دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند، ایران
ادریس معروفی نیا علوم و مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
هادی معماریان خلیل آباد دانشگاه بیرجند
اسحاق مقبلی هواشناسی کشاورزی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
محسن ملکی گروه منابع طبیعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
ناصر ملکی آب و هواشناسی دانشجوی دکتری آب و هواشناسی ماهواره ای دانشگاه تبریز
لیلا ملکانی هیات علمی دانشکده فنی مهندسی مرند مهندسی آب
حسین منتصری علوم و مهندسی آب استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه یاسوج
سونیا مهری مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
سید علی اکبر موسوی فیزیک خاک بخش علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
جواد مومنی دمنه بیابان زدایی دانشگاه هرمزگان- دانشکده منابع طبیعی
محمد حسن نادری علوم و مهندسی آب، مهندسی رودخانه دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب و پژوهشگر مدل‌سازی اکوهیدرولیکی زیستگاه ماهیان رودخانه، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم
داود نامدار خجسته فرسایش و حفاظت خاک گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
سید سعید نبوی مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تهران
لمیا نیسی آبیاری و زهکشی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب،دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
علی نصیری مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
علی نصیری خیاوی مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
حبیب نظرنژاد دانشگاه ارومیه
مریم نعیمی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمد رضا نیک پور سازه های آبی گروه مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی
سعید نگهبان ژئومورفولوژی دانشیار دانشگاه شیراز
سیدپدرام نی نیوا دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز، دانشکده مرتع و آبخیز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حمزه نور مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
آذین نوروزی فیزیک خاک کارشناسی ارشد-گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، خوزستان، ایران
رضا نوروزی سازه های آبی دانش آموخته دکترای تخصصی سازه های آبی- دانشگاه تبریز
محمدعلی هادیان امری مهندسی آبخیزداری استادیار/مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
مهرداد هادی پور مهندسی محیط زیست دانشیار دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی
رسول همتی آب و هواشناسی معاون هواشناسی استان اردبیل
اشکان یوسفی فرسایش و حفاظت خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محسن یوسفی مهندسی آبخیزداری کارشناس ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
افشین یوسف گمرکچی سازه های آبی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
خلیل ولیزاده کامران سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشیار/دانشگاه تبریز
حجت الله یونسی سازه های آبی استادیار/گروه مهندسی آب دانشگاه لرستان