اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی رسول‌زاده

علوم و مهندسی آب دانشیار، رئیس پژوهشکده مدیریت آب / گروه مهندسی آب، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=201
rasoulzadehuma.ac.ir
0000-0001-7838-6773

h-index: 9  

سردبیر

دکتر اردوان قربانی

مرتعداری-سنجش از دور استاد/گروه مرتع و آبخیزداری، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=205
a_ghorbaniuma.ac.ir
0000-0001-7201-1225

h-index: 13  

جانشین سردبیر

دکتر رئوف مصطفی زاده

علوم و مهندسی آبخیزداری دانشیار/ گروه مرتع و آبخیزداری، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=1189
raoofmostafazadehuma.ac.ir
0000-0002-0401-0260

h-index: 9  

اعضای هیات تحریریه

دکتر اصغر باقری

ترویج و آموزش کشاورزی استاد/گروه مهندسی آب -پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=199
a_bagheriuma.ac.ir
0000-0002-4564-8340

h-index: 9  

دکتر جهانگیر پرهمت

آبیاری و زهکشی استاد/پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ، تهران

scientometric.areeo.ac.ir/Jahangir_Porhemmat
porhemmatscwmri.ac.ir
0000-0003-1162-644X

h-index: 7  

دکتر سیدمحمد تاجبخش فخرآبادی

آبخیزداری-ژئومورفولوژی دانشیار/گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند

cv.birjand.ac.ir/tajbakhsh/fa
tajbakhsh.mbirjand.ac.ir
0000-0002-2097-9944

h-index: 5  

دکتر بیژن خلیلی‌مقدم

خاک شناسی- فیزیک خاک دانشیار/گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

faculty.asnrukh.ac.ir/khalilimoghadam/fa
moghaddam623yahoo.ie
0000-0002-0948-8079

h-index: 8  

دکتر کامران داوری

تحلیل سیستم های کشاورزی وخاک وآب استاد/ گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

kamdav.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
k.davaryum.ac.ir
0000-0001-9057-7951

h-index: 14  

دکتر علی رسول‌زاده

علوم و مهندسی آب دانشیار، رئیس پژوهشکده مهندسی آب / گروه مهندسی آب، پژوهشکده مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=201
rasoulzadehuma.ac.ir
0000-0001-7838-6773

h-index: 9  

دکتر مجید رئوف

آبیاری و زهکشی دانشیار/گروه مهندسی آب، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=200
m_raoofuma.ac.ir
0000-0002-6065-508X

h-index: 5  

دکتر رئوف سید شریفی

زراعت و اصلاح نباتات استاد/گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=174
raouf_ssharifiyahoo.com
0000-0003-2567-7029

h-index: 23  

دکتر علی طالبی

هیدرولوژی استاد/گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/a.talebi/fa
talebisfyazd.ac.ir
0000-0002-4563-6788

h-index: 14  

دکتر نادر عباسی

سازه های آبی استاد/موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

www.aeri.ir/WebGenerator/PageView.aspx?src=786
nader_iaeriyahoo.com
0000-0002-9483-0878

h-index: 11  

دکتر اردوان قربانی

مرتعداری-سنجش از دور استاد/گروه مرتع و آبخیزداری، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=205
a_ghorbaniuma.ac.ir
00000-0001-7201-1225

h-index: 13  

دکتر محمد علی قربانی

هیدرولوژی و منابع آب استاد/گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

www.researchgate.net/profile/Mohammad-Ali-Ghorbani
ghorbanitabrizu.ac.ir
0000-0002-0333-2559

h-index: 26  

دکتر رئوف مصطفی زاده

علوم و مهندسی آبخیزداری دانشیار/ گروه مرتع و آبخیزداری، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=1189
raoofmostafazadehuma.ac.ir
0000-0002-0401-0260

h-index: 9  

دکتر مهدی معمری

علوم مرتع دانشیار/ گروه مرتع و آبخیزداری، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=1261
moameriuma.ac.ir
0000-0003-2917-4736

h-index: 6  

دکتر مجید منتصری

مهندسی عمران - منابع آب استاد/گروه مهندسی آب - دانشکده کشاورزی- دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=452&Ln=fa
m.montaseriurmia.ac.ir

دکتر امیرحسین ناظمی

آبیاری و زهکشی-آب زیرزمینی استاد/گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/home.aspx?nazemi
nazemitabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Dr. Asim Biswas

Soil Physics Associate Professor/School of Environmental Sciences, University of Guelph, 50 Stone Road East, Guelph, Ontario, N1G 2W1, Canada

ses.uoguelph.ca/people/asim-biswas
biswasuoguelph.ca
0000-0003-0801-3546

h-index: 24  

Dr. Henry Wai Chau

Soil Science Associate Professor/Department of Soil and Physical Sciences, Faculty of Agriculture and Life Science, Lincoln University, Lincoln, Canterbury, 7647, New Zealand

researchers.lincoln.ac.nz/henry.chau
henry.chaulincoln.ac.nz
0000-0002-9411-9816

h-index: 12  

Dr. Vinayakam Jothiprakash

Water Resources Engineering Professor/Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology Bombay, Powai India

www.civil.iitb.ac.in/faculty/details/prof-v-jothiprakash
vprakashiitb.ac.in

h-index: 23  

Dr. ‪Ozgur Kisi

Civil Engineering Professor/School of Technology, Ilia State University, Tbilisi, Georgia

faculty.iliauni.edu.ge/business/ozgur-kisi/?lang=en
ozgur.kisiiliauni.edu.ge
0000-0001-7847-5872

h-index: 74  

Dr. Celso A. G. Santos

Civil Engineering Professor/ Department of Civil and Environmental Engineering, Center for Technology, Federal University of Paraíba, Brazil

ufpb.academia.edu/CelsoSantos
celsoct.ufpb.br
0000-0001-7927-9718

h-index: 21  

Dr. Velibor Spalevic

Biotechnical sciences in Soil Erosion Professor/Faculty of Philosophy, Department of Geography, University of Montenegro, Niksik, Montenegro,

www.ucg.ac.me/radnik/900196-velibor-spalevic
velibor.spalevicgmail.com
0000-0002-7800-2909

h-index: 22  

مدیر اجرایی

دکتر مهسا حسنپور کاشانی

هیدرولوژی و منابع آب استادیار/گروه مهندسی آب، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=1338
m.hkashaniuma.ac.ir
0000-0001-8177-4320

مدیر داخلی

دکتر زینب حزباوی

علوم و مهندسی آبخیزداری استادیار/گروه مرتع و آبخیزداری، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=153&mod=scv&cv=2379
z.hazbaviuma.ac.ir
04531505113
0000-0001-6960-2876

h-index: 16  

ویراستار انگلیسی

Dr. Velibor Spalevic

Biotechnical sciences in Soil Erosion Professor/Faculty of Philosophy, Department of Geography, University of Montenegro, Niksik, Montenegro,

www.ucg.ac.me/radnik/900196-velibor-spalevic
velibor.spalevicgmail.com
0000-0002-7800-2909

h-index: 22  

ویراستار ادبی

دکتر مهرداد آقائی

زبان و ادبیات عربی استادیار/گروه زبان و ادبیات عربی- دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=1167
m.aghaeiuma.ac.ir
0000-0002-3396-5189