دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اثرات اقدامات آبخیزداری بر خدمات چهارگانة آبخیز چهل‌چای استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1401

10.22098/mmws.2022.10523.1087

زینب کریمی؛ امیر سعدالدین؛ واحدبردی شیخ


اثربخشی اقدامات آبخیزداری در کاهش فرسایش خاک و تولید رسوب (مطالعة موردی: حوزة آبخیز دهلکوه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22098/mmws.2022.10282.1080

مینا کوهدرزی مقدم؛ سید مهدی تقی پور؛ وجیهه عرفانی پور قاسمی


تخمین بلندمدت تغییرات عوامل اقلیمی ایستگاهی تحت مدل CanESM2 (مطالعۀ موردی: ایستگاه سینوپتیک بروجرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

10.22098/mmws.2022.10479.1085

محمد حسین جهانگیر؛ فاطمه روزبهانی


استفاده از روش فازی تاپسیس در اولویت بندی اقدامات آبخیزداری(مطالعه موردی حوزه آبخیزفریزی- ریگ سفید چناران- خراسان رضوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22098/mmws.2022.10465.1084

سیدمحمد تاج بخش؛ زهرا گوهری؛ اسداله محمودزاده وزیری


ارزیابی روند تغییرات هندسی رودخانه خنداب در سالهای 1347 تا 1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22098/mmws.2022.10941.1092

امیر مرادی نژاد؛ احمد حسینی


مطالعه تطبیقی شاخص‌های خشکسالی هواشناسی SPI و هیدرولوژیکی SSI براساس بهترین تابع توزیع تجمعی برای حوضه آبریز ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22098/mmws.2022.10810.1089

محمد حسین جهانگیر؛ فاطمه اصغری کلشانی؛ کتایون ستاریان اصیل