نویسنده = سید آرمان هاشمی منفرد
تعداد مقالات: 1
1. اثرات اجرای پروژه‌های تعدیل آب و هوا بر منابع آب حوضۀ آبریز خاش با استفاده از مدل برنامه‌ریزی و ارزیابی منابع آب (WEAP)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1400، صفحه 15-27

10.22098/mmws.2021.1253

سمانه پورمحمدی؛ مهران فاطمی؛ فائزه رسایی؛ سید آرمان هاشمی منفرد؛ محمود خسروی