دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-184 

پژوهشی

مدل‌سازی عددی و تحلیل روند وضعیت کمی آبخوان مهاباد

صفحه 1-17

10.22098/mmws.2022.11275.1113

سیمین شیخابگم قلعه؛ حسین بابازاده؛ حسین رضایی؛ مهدی سرایی تبریزی