کلیدواژه‌ها = سرریز اوجی
محاسبه ارتفاع آبشار در پایین‌دست سرریزهای اوجی جهت کنترل پرش هیدرولیکی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-12

10.22098/mmws.2021.1174

علی طاهری اقدم؛ بهرام نورانی؛ هادی ارونقی؛ فرزین سلماسی